برخورد شدید حراست بیمارستان دزفول با پرستاری که جلوی سوءاستفاده از واکسن کرونا را گرفت!

- ارسال کننده این ویدئو توضیح داده که یکی از مسئولین شهرستان قصد داشته تا از سهمیه واکسن کرونا کادر درمان این بیمارستان استفاده کند که با مقاومت سر پرستار بیمارستان روبرو می‌شود، حراست وارد عمل می‌شود و پرستار را مورد حمله فیزیکی قرار می‌دهد!

 

ارسال نظر