احمدی نژاد :

جزیره خریده‌اند تا درصورت جوشیدن خشم ملت به آنجا فرار کنند!

یک طرف دنبال این است که به بهانه تشدید کرونا، انتخابات را عقب بیندازد تا فرصت پیدا کند و شرایط را به نفع خود تغییر دهد.

طرف دیگر هم دنبال این است که در سایه کرونا و مشارکت پایین مردم، نامزد خود را از صندوق دربیاورد. هر دو به دنبال کنار گذاشتن مردم از عرصه تصمیم گیری هستند

احمدی نژاد

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر