سارق بی احتیاط حین دزدی کابل های برق خشک شد.

سارق کابل های برق هنگام ارتکاب جرم بر اثر برق گرفتگی خشک شد.

پس از آن نیروهای آتش نشانی ، جسد خشک شده مرد را از بالای تیر برق بیرون کشیدند.

ارسال نظر