واژگونی ریو سفید : عاقبت عکاسی بی مورد/راننده ریو سفید در حال عکاسی از دختر موتور سوار به ناگهان از مسیر خارج و گوشه اتوبان چپ کرد.

واژگونی

واژگونی

واژگونی

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر