مراقب برادر نا خلف خود هم باشید

 گزارش یک سرقت :اما دلیل این بازتاب این بود که یکی از مال باختگان بعد از دیدن او در آگاهی بیهوش می شود و بعد از به هوش آمدن مشخص می شود سارق برادر مال باخته بوده است.

کاربران به این موضوع واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: «انگار دزدی توی خونش بوده و الا دزد هم نمی ره از خونه خواهرش دزدی کنه.» کاربر دیگری نوشت: «از حالا باید مراقب برادرامون هم باشیم.» کاربری هم نوشت: «از حالا با دزد مواجه بشم، اول خوب نگاهش می کنم که اگه آشنا بود توی آگاهی غش نکنم.» کاربر دیگری هم نوشت: «کاش کار بود که جوونا به سمت دزدی نمی رفتن آخه خودمن هم الان چند ماهه بیکار شدم و کار پیدا نکردم.»

ارسال نظر