معلوم نیست هر کدام از ما تا به حال چقدر گوشت الاغ خورده ایم.

کشتارگاهی که با استفاده از کارگران افغانی اقدام به سلاخی گوشت الاغ  می کنند.

یکی از متهمان دستگیر شده که خود را نگهبان این مکان معرفی می کرد و حدود ۲۵سال داشت ، گفت: از چند ماه قبل الاغ ها در این مکان سلاخی می شوند و گوشت  آن ها را به برخی رستوران ها می فروشند.

وی افزود: هفته ای ۶ تا ۷الاغ به این مکان منتقل می شود و شب ها سلاخی می شوند. این گزارش حاکی است: بررسی های پلیس با بازجویی  از متهمان دستگیر شده مشخص کرد که متهمان الاغ ها را از شهرستان نیشابور خریداری و به مشهد منتقل می کنند.

 متهم ۳۰ساله این پرونده نیز اعتراف کرد: هر الاغی را به قیمت 750 هزار تومان می خریدیم و پس از سلاخی، هر کیلو گوشت آن را به مبلغ 49 هزار تومان به برخی از رستوران ها می فروختیم.

همچنین ادامه تحقیقات بیانگر آن است که متهمان پرونده، بقایای الاغ های سلاخی شده و دل و جگر آنان را نیز چرخ کرده و با قیمت بسیار نازلی در تهران توزیع می کردند.

 

ارسال نظر