دوست پسر زمان مجردی زن کارگردان این اقدام شوم شد.

دختر جوان که مورد تجاوز وحشیانهشده بود در حالی که در اتاق افسر پرونده اشک می ریخت پرده از اقدام شوم 8 مرد شیطان صفت برداشت. دختر جوان که حدود یک سال و نیم بود که ازدواج کرده بود در یکی از محله های شمالی تهران سکونت داشت . به گفته خودش زندگی خوبی داشت و همسرش از نظر مالی در وضعیت خیلی خوبی. حدود دو هفته پیش از طریق شبکه های مجازی با مردی آشنا شد که کارهای چیدمان و دکوراسیون منازل را انجام می داد و بعد از چند روز چت کردن در مورد کار دکوراسیون منزلش راهی دفتر مرد شد برای عقد قرارداد کاری. 

تجاوز پسر به دوست دخترش در باغ + عکس

او که همسرش در ماموریت کاری سه روزه بود برای سورپرایز او اقدام به عقد قرارداد با دفتر مذکور کرد ، فردای ان روز مرد به همراه 7 کارگر برای انجام کار منزل او وارد خانه او شدند .

تجاوز گروهی

زن در حالی که به مدیر دفتر در حال توضیح دادن ایده هایش بود ناگهان مردی را دید که نباید می دید. او مجید بود دوست پسر دوران مجردی اش که 4 سال با هم در ارتباط بودند قرار بود با هم ازدواج کنند ولی او به دلیل وضعیت ضعیف مالی مجید به او جواب رد داده بود.

مجید و دوستانش چشمان و دستان او را بسته بودن به صورت گروهی به او تجاوز کردند. زن جوان که زندگی اش را باخته بود در حالی که گریه هایش قطع نمی شد می گفت هرچند مجید و دوستانش راهی زندان شدند ولی زندگی برای من تمام شده ،همسرم مرا ترک کرده و اصلا باور ندارد که حضور مجید در خانه او با نقشه شوم مجید اتفاق افتاده.

تجاوز گروهی

ارسال نظر

 
 • حمید
  0

  به‌‌قویه‌قضایه‌پیشنهاد‌می‌شود‌برای‌اینکه‌جلوی‌این‌جنایت‌ها‌درسطح‌کشور‌گرفته‌شود‌وکسی‌جرعت‌اینگونه‌جنایت‌ها‌گرفته‌شود‌‌این‌جانیان‌فاسد‌رادر‌ملاع‌عام‌اعدام‌کند‌تا‌دیگر‌
  کسی‌به‌خود‌اجازه‌این‌فساد‌راندهند‌‌وقتی‌چندمورد‌اعدام‌شود‌بقیه‌حساب‌کارخودرا‌می‌کنند

 • حمید
  0

  به‌‌قویه‌قضایه‌پیشنهاد‌می‌شود‌برای‌اینکه‌جلوی‌این‌جنایت‌ها‌درسطح‌کشور‌گرفته‌شود‌وکسی‌جرعت‌اینگونه‌جنایت‌هارند‌‌اشته‌باشنداین‌جانیان‌فاسد‌رادر‌ملاع‌عام‌اعدام‌کند‌تا‌دیگر
  کسی‌به‌خود‌اجازه‌این‌فساد‌راندهند‌‌وقتی‌چندمورد‌اعدام‌شود‌بقیه‌حساب‌کارخودرا‌می‌کنند