کودک روستایی در یکی از نهر های شاخه های اروند رود غرق شد .

ساعت14:30دقیقه 20 فروردین پسر بچه اهل روستای حیر آبادان به درون یکی از نهرهای شاخه های اروندرود سقوط و فوت می کند.

 جسد این کودک روستایی پس از ساعت ها از درون نهر بیرون کشیده می شود.

غرق

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر