پسرعموی شیطان صفت به دختر دانشجو در تهران تجاوز کرد.

 ندا پس از قبول شدن در دانشگاهی معتبر راهی تهران شد. پدر و مادر او که مخالف خوابگاه بودند دختر جوان از ناچاری برای زندگی به خانه عمویش در تهران فرستادند.

تجاوز به دختر جوان در تهران

با شروع کلاس های دانشگاهی ندا همه چیز خوب پیش رفت تا یک شب پسرعموی شیطان صفت به ندا  تجاوز کرد. آزار های جنسی به ندا توسط پسرعمویش ادامه داشت و دختر جوان برای حفظ کلاس های دانشگاهی و آبرویش سکوت اختیار کرد و حرفی به پدر و مادرش نزد.

ندا به این وضع عادت کرده بود. پسرعموی ندا دست بردار نبود تا اینکه ندا وقتی دید برده جنسی شده است برای کمک گرفتن به پلیس تهران مراجعه کرد

 

ارسال نظر