زنانی که سرمایه آنها چهره و بدنشان است و تن خود را کرایه میدهند

تن فروشی و بردگی جنسی روایت امروز و دیروز در دنیا نیست موضوعی که شاید هنوز برخی کشورها با آن تبلیغ می کنند و برخی دیگر مخالفت اما چیزی که واضح است این است که در زیر پوست این شهر هستند زنان و دخترانی که نه از سر لذت بلکه از سره فقر و بدبختی حاضر به اجاره دادن خود هستند در این فیلم نگاهی به فعالیت تن فروشان و دلالان جنسی در شهر تهران می پردازیم .

untitled

untitled

untitled

ارسال نظر