دختر اهوازی از دست آزار و اذیت جنسی نا پدری اش از خانه فرار کرد.

گزارش تکان دهنده از دختری که تن فروشی میکند :

 او دل پردردی دارد از آرزویش که ازدواج است و حسرت هایش می گوید از روزی که وقتی تنها شده است توسط زنی معروف به خاله خانم در اختیار مردان قرار گرفته و فروخته شده است و حالا با دل بستن به پسری بیشتر در منجلاب فرو رفته است.

"از دست کتک های پدرم، بعد از 20سال به خانه مادرم گریختم اما شوهر مادرم  مرا بیرون کرد و از آنجا بود که آواره جاده ، تهران و شوش و سیاهی ها شدم ..."

این را وقتی روبه روی ما نشست تا از روزهای زندگیش بگویید ، گفت. دختری 22 ساله که وقتی آمد خط چروک بر صورت نداشت و حال صورتش تکیده شده است.

فرار از دست ناپدری آزارگر

 

 

ارسال نظر