خوشونت پلیس چین نسبت به یک زن که کودکی را در آغوش داشت بار دیگر موجب خشم و نفرت به نیروهای پلیس خشن این کشور شده است . در تصاویر و طبق شنیده ها : پلیس در حال تذکر به زنی است که خودرو خود را در جای بدی پارک کرده و زن به نیرو های پلیس بی اهمیتی می کند و...

خشونت پلیس

 

ارسال نظر