حسن آقا میری می گوید آنها دنبال من هستند.

بعد از گذشت حدود 24 ساعت از در گذشت آزاده نامداری و آن پست پر حاشیه حسن آقا میری ، حال او در جایی گفته است که آنها به دنبال من هم هستند . حسن آقا میری گفته که هر کار با ازاده نامداری کرده اند با من هم می کنند.

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر