فیلم بی آبرویی این زن و شوهر جوان را ببینید

 این زوج سارق با شگرد خاص از پارکینگ منازل سرقت می کردند. این زن و شوهر سارق به راحتی وارد پارکینگ ساختمان های می شدند و دست به دزدی دوچرخه، موتور و لوازم خودرو می زدند.

سرقت از پارکینگ های منازل در تهران

زن سارق می گوید: وقتی جلوی در ساختمانی ریموت در پارکینگ پیدا می کردیم وارد ساختمان می شدیم و سرقت انجام می دادیم.

در بررسی از خانه این زن و مرد سارق لوازم سرقتی خودرو و دوچرخه کشف شد و زمان دستگیری هم خودروی سرقتی زیر پای شان بود.

ارسال نظر